Inkoop, verkoop en bemiddeling van
19e, 20e en 21e Eeuwse Kunst


Algemene (leverings)voorwaarden

1)     Werkingssfeer

a)    Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP, hierna te noemen KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP ook die, welke niet behoren tot de eigenlijke uitoefening van het bedrijf.

b)    Van toepassing zijn ook de (relevante bepalingen uit) voorwaarden van derden, met wie KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP ter uitvoering van de gegeven opdracht(en) verder overeenkomsten mochten hebben gesloten.

c)     Onder KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP wordt tevens verstaan haar werknemers of enig ander van wie zij zich ter uitvoering van een opdracht bedient.

2)     Werkzaamheden

a)    De werkzaamheden welke door KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP kunnen worden uitgevoerd betreffen, onder meer:

i)      Handel (inkoop/verkoop) van kunstwerken, antiquiteiten en aanverwante zaken, en gros of en detail (hierna  te noemen: de handel).

ii)    Het leveren van diensten, waaronder: taxaties, begeleiding aankoop/verkoop van verzamelingen, opzetten van collecties, optreden op veilingen, verkoop in consignatie, adviezen bij restauratie of conservering, verzekering, schadeafwikkeling, nalatenschappen, boedelscheidingen, opslag, transport, verpakking (hierna te noemen: de diensten).

b)    Een ieder met wie KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP enige overeenkomst aangaat c.q. werkzaamheden/handelingen voor verricht wordt hierna genoemd: de opdrachtgever.

3)     Uitvoering van de werkzaamheden

a)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP heeft ten opzichte van haar opdrachtgever(s) een inspanningsverplichting, welke zich hieronder nader laat beschrijven.

b)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP zal haar opdrachtgever(s) naar redelijke normen zoveel mogelijk informeren, omtrent hetgeen zij te koop aanbieden (hierna te noemen: het object) dit gerekend naar het moment van verkoop/koop.

c)     KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP is gehouden de opdrachtgever(s) naar eer en geweten te informeren inzake de hoedanigheid van het object als bedoeld onder sub b. hierboven.

d)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP geeft alle aan haar bekende en redelijkerwijs relevante informatie over het object.

e)    Desgevraagd wordt het hierboven sub b. en c. bedoelde neergelegd in een rapport.

f)     Het hierboven vermelde geldt ook bij het leveren van diensten.

g)    Voor de kosten van taxaties geldt het vermelde in art. 4 hieronder.

h)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren voor  een opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

i)     KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP heeft het recht de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door derden of door werknemers van derden; hetzelfde geldt ten aanzien van hetgeen daarmee samenhangt.

j)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP werkt tijdens de overééngekomen opdracht(en) en de eventueel daaruit voortkomende overéénkomst(en) tussen de opdrachtgevers alleen uit dien hoofde als bemiddelaar van desbetreffende opdrachtgevers en kan daarom nimmer zowel als persoon of als bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende verplichtigingen zoals o.a. de door ons en door de opdrachtgevers overééngekomen afspraken, alsmede het afgeven van schriftelijke of mondelinge verklaringen, overéénkomsten en andere zaken omtrent deze opdracht(en) waaronder ook eventuele materiële- of immatriële schade.

 

4)     Betaling

a)    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen à contant bij aflevering.

b)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP kan (telkens aanvullende) voorschotten en/of zekerheden vragen bij het verrichten van haar werkzaamheden.

c)     De facturen en voorschotnota’s van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP vervallen 14 dagen na verzending ervan door KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP.

d)    Daarna is de opdrachtgever in verzuim en is hij naast een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het saldo verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten volgens tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten exclusief BTW met een minimum van € 115,--.

e)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP is alsdan gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen zonder voor de gevolgen daarvan aansprakelijk te zijn en onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het door hem verschuldigde – verhoogd met rente en kosten en eventuele andere schadecomponenten – te voldoen.

f)     Betalingen dienen uitsluitend per bank te geschieden op de bankrekening, aangegeven op de factuur, zonder enige korting, compensatie, aftrek, etc.

g)    Betalingen anders gedaan, dan op de aangegeven wijze, zijn niet (rechtsgeldig) gedaan.

h)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP  is gerechtigd onbeperkte schuldvergelijking toe te passen.

 

5)     Retentie

a)    Onder voorbehoud van mogelijk andere rechten, is KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP gerechtigd, tot (meerdere) zekerheid van betaling voor rekening en risico van de opdrachtgever (en/of de eventuele rechthebbende voor wie de relatie krachtens enig(e) recht(sverhouding) daarover beschikking had) terug te houden goederen, documenten, enz., totdat al haar vordering(en) – uit welke hoofde ook – is/zijn voldaan.

b)    Hieronder is ook begrepen het niet (in kopie) doorzenden van documenten.

 

6)    Reclames

a)    Onder reclames wordt hier verstaan alle mogelijke grieven van de opdrachtgever/koper inzake de door KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP verrichte diensten, gezonden facturen, garanties en geleverde goederen.

b)    Reclames dienen binnen de betalingstermijn in het bezit van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP te zijn.

c)    Reclames kunnen slechts schriftelijk worden gedaan aan het adres van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP.

d)    Reclames dienen een gemotiveerde be/omschrijving van de grieven in te houden en te zijn voorzien van officiële documenten.

e)    Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever slechts op, wanneer daartegenover een bankgarantie staat die kan worden ingeroepen zodra leden in het gelijk worden gesteld door arbiters c.q. bij wederzijds ondertekende overeenkomst.

f)    Reclames inzake garanties van een bij GALERIE/KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP gekocht(e) kunstwerk(en) van haar website/collectie welke aantoonbaar niet voldoet aan de door ons vermelde opgave(n), wordt bij reclame binnen 8 dagen na aankoopdatum de aankoopprijs vergoed. Buiten deze termijn van 8 dagen maar binnen een termijn van 21 dagen na aankoopdatum kan alleen geruild worden, dit slechts tegen een ander kunstwerk uit onze collectie/website van een zelfde aankoopprijs of dat van een meerprijs (met bijbetaling). Reclames inzake de onder artikel f) genoemde voorwaarden maar buiten de aangegeven termijnen ingedient, vervallen. 

g)    De reclames inzake geleverde zaken dienen te worden gedaan overeenkomstig sub b. hierboven.

7)    Eigendomsvoorbehoud

a)    Van toepassing is een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud en dat betekent dat zaken eigendom van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP blijven, zolang de opdrachtgever hun nog iets, uit welke hoofde dan ook, schuldig is.

b)     De opdrachtgever is gedurende die tijd verplicht betreffende za(a)k(en) als een goed huisvader te behandelen en te onderhouden, waaronder onder meer valt: adequate opslag en voldoende verzekering.

c)     KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP is te allen tijde gerechtigd hun recht van eigendomsvoorbehoud uit te (doen) oefenen in welk kader de opdrachtgever hun alle medewerking zal verlenen (aanwezigheid, toegang, enz.).

 

    8)     Computers

a)    Ook in computerbestanden van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP kunnen zich gegevens bevinden omtrent (zaken van) opdrachtgevers.

b)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP staat niet in voor de gevolgen van inbraak (hacking), storingen, gevolgen van uitwissen van bestanden, ongeautoriseerde handelingen van derden, etc.

 

9)     Ontbinding/opschorting

a)    Wanneer een opdrachtgever niet of onvoldoende aan de overeengekomen verplichtingen voldoet (waaronder het niet voldoen van voorschotten, stellen van zekerheden), mag KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

b)    Enige contractuele relatie zal in ieder geval zijn ontbonden in geval de opdrachtgever:

i)      surséance van betaling aanvraagt;

ii)     een verzoek tot schuldsanering doet;

iii)    in staat van faillissement wordt verklaard;

iv)    het vrije beheer over zijn vermogen of een overwegend deel daarvan verliest (bewind, beslag, etc.);

v)     overlijdt c.q. een besluit tot liquidatie/ontbinding wordt genomen;

vi)    buiten staat raakt om zijn belangen naar behoren waar te nemen;

vii)   onder curatele wordt gesteld.

 

10)  Slotbepalingen

a)    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

b)    Het uit coulance of anderszins niet (geheel) handhaven van enige bepaling(en) van deze of nader overeengekomen voorwaarden, betekent niet, dat de werking van het resterende ook wordt prijsgegeven c.q. dat aldus wordt ingestemd met het ontstaan van een gewoonte.

c)    Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en nader overeengekomen bijzondere, prevaleren de bijzondere.

 

11)  Domicilie

a)    Als domicilie van de opdrachtgever geldt het voor KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP laatst bekende adres.

b)    Door KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP aan dat adres gezonden stukken worden geacht te zijn ontvangen door de opdrachtgever.

c)     Blijkt de bij KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP bekende domicilie van de opdrachtgever onjuist en is zij door de opdrachtgever van die verandering niet op de hoogte gesteld, dan zijn KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP voor de gevolgen daarvan in ieder geval niet aansprakelijk.

d)    KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP kiest domicilie ter harer kantore.

 

12) Toepasselijk recht/bevoegde rechter

a)    Op alle rechtsbetrekkingen tussen KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b)    Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP of de opdrachtgever.

13)  Nederlandse tekst prevaleert.

        De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij KUNSTHANDEL HENK VAN DER KAMP.

Terug
Copyright © 2017 Kunsthandel Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart