19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Alg. voorw. ArtPlease

                 Kunstburo ArtPlease Zwolle

 Renteloos Kopen

                                    19, 20 en 21ste eeuwse kunst

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Algemeen.

Kunstburo ArtPlease Zwolle Renteloos Kopen

Ook handelend onder de naam, Kunsthandel Henk van der Kamp hierna te noemen Renteloos kopengever, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 05048415. Renteloos kopengever is een in Zwolle / Nederland gevestigde onderneming die zich o.a. toelegt op het verkopen van kunst middels renteloze aflossing van onder meer kunstobjecten/producten en daarbij behorende diensten in de ruimste zin van het woord. Renteloos kopengever is gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden. Renteloos Kopennemer is de contractuele wederpartij van Renteloos kopengever die de gelding van onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en correspondentie van Renteloos kopengever aan en met (potentiële) cliënten en/of Renteloos kopennemers.

De Renteloos kopennemer dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) te tonen ten tijde van het aangaan van een overeenkomst met Renteloos kopengever.

Artikel 1A: Betalingen.

• Renteloos kopennemer is verplicht de maandelijkse betalingen op de vervaldag aan Renteloos kopengever te voldoen.

• Treden meer dan één natuurlijke en/of rechtspersonen als Renteloos kopennemer op, dan zijn zij ieder afzonderlijk hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk.

• Voor iedere te late betaling zal Renteloos kopennemer aan Renteloos kopengever vertragingsvergoeding verschuldigd zijn van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt gerekend.

• Indien Renteloos kopengever enig uitstel toestaat, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van al haar rechten, zodat deze rechten door dit uitstel op generlei wijze worden verzwakt of aangetast.

• Toezeggingen door, afspraken met, of betalingen aan intermediair of derden worden door Renteloos kopengever niet erkend, tenzij deze voor ieder speciaal geval door Renteloos kopengever schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard.

• Renteloos kopennemer verleent aan Renteloos kopengever onherroepelijk het recht, iedere door hem verrichte betaling naar keuze van Renteloos kopengever toe te rekenen of hetgeen door Renteloos kopennemer aan Renteloos kopengever verschuldigd is ter zake van deze overeenkomst of uit welke andere hoofde dan ook.

• Renteloos kopennemer doet afstand van zijn recht om zich tegenover Renteloos kopengever op compensatie te beroepen of om beslag onder zich zelve te leggen.

. De Renteloos kopennemer is verplicht om bij adreswijziging, of andere niet nader te benoemen ontstane wijzigingen de Renteloos kopengever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, die voortvloeien uit het niet nakomen door de Renteloos kopennemer van enige voorwaarde in dit reglement, komen geheel voor rekening van de Renteloos kopennemer. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 34.- vermeerderd met de omzetbelasting over de incassokosten. De buitengerechtelijke invorderingskosten voor het weer in bezit krijgen van de Product(en) door de Renteloos kopengever bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 57,- vermeerderd met de omzetbelasting over de invorderingskosten.

Artikel 2: Wijzigingen en administratie. 

• Renteloos kopennemer verplicht zich Renteloos kopengever terstond schriftelijk in kennis te stellen, indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de onderhavige overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld een adreswijziging etc.

• Renteloos kopengever is bevoegd de Algemene Voorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande mededeling te wijzigingen dan wel aan te vullen.

• Renteloos kopennemer conformeert zich aan de boeken van Renteloos kopengever behoudens tegenbewijs.

Artikel 3: B.K.R Renteloos kopengever kan bij het bureau krediet Registratie te Tiel (BKR) deze transactie alsmede het betalingsverloop en eventuele achterstanden daarvan aldaar te laten registreren, indien Renteloos kopennemer een natuurlijk persoon is.

Artikel 4: Overdracht. Renteloos kopengever is gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst, zomede het pand- c.q. eigendomsrecht op het Product(en) aan derden over te dragen dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

Artikel 5: Rechten op het Product.  

• De rechten welke Renteloos kopengever op grond van de overeenkomst op het Product(en) kan doen gelden worden geacht reeds nu voor alsdan mede gevestigd te zijn op eventuele vervangende Product(en) welke door Renteloos kopennemer met toestemming van Renteloos kopengever voor het oorspronkelijke Product(en) in de plaats worden gesteld.

• Heeft Renteloos kopengever vorderingen uit meer dan een overeenkomst op Renteloos kopennemer, dan worden deze geacht een geheel te vormen, zodat Renteloos kopengever haar rechten op alle Product(en) kan uitoefenen totdat aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.

.Renteloos kopennemer is verplicht ieder die enig recht ten aanzien van het Product(en) wil uitoefenen te informeren omtrent de rechten van Renteloos kopengever en van dergelijke afspraken onmiddellijk kennis te geven aan Renteloos kopengever onder overlegging van alle ter zake doende bescheiden.

.Ingeval het Product(en) van overheidswege wordt gevorderd, is Renteloos kopengever zolang niet ten volle is voldaan, gerechtigd schadeloosstelling of vergoeding dit mede namens Renteloos kopennemer naar eigen inzicht te regelen, te ontvangen en daarvoor kwijting te geven alsmede ook al hetgeen aldus ontvangen in mindering te brengen op haar vordering.

Behoudens het in artikel 12 gestelde omtrent vervroegde aflossing is de overeenkomst voor beide partijen tussentijds niet opzegbaar, Renteloos kopengever is echter gerechtigd zonder dat enige waarschuwing, gerechtelijk bevel of ingebrekestelling noodzakelijk is, het verschuldigde direct en in zijn geheel op te eisen, de overeenkomst terstond te beëindigen en/of het Product(en) tot zich te nemen onverminderd haar recht om vergoeding van kosten, schaden en interesses te vorderen en onverminderd haar recht te ontbinden dan wel nakoming te vorderen indien:

• De Renteloos kopennemer in strijd met enig artikel van de overeenkomst handelt of nalatig is om aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

• De Renteloos kopennemer surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, failliet wordt verklaard, de W.S.N.P. van toepassing wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of Nederland metterwoon mocht verlaten, dan wel zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert;

• De Renteloos kopennemer enigerlei vorderingen van derden onbetaald laat, het bezit van het Product(en) verliest, dan wel beslag op het Product(en) wordt gelegd.

• Indien schade aan het Product(en) wordt toegebracht, welke niet door de verzekering is gedekt of niet door assuradeuren wordt betaald, dan wel de verzekering wordt beëindigd;

• Indien blijkt dat Renteloos kopennemer, al is het te goeder trouw voor of bij het aangaan van deze overeenkomst onjuiste of onvolledige opgaven heeft gedaan of laten doen, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn, dat Renteloos kopengever de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij met de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. Renteloos kopennemer zal als dan een bedrag betalen gelijk aan de nog verschuldigde termijnen op basis van de oorspronkelijke looptijd, verhoogd met eventuele vertragingsvergoeding.

• Ten laste van Renteloos kopennemer komen bovendien alle kosten die door Renteloos kopengever zijn of worden gemaakt, ingeval Renteloos kopennemer niet voldoet aan de bepalingen van onderhavige overeenkomst, met inbegrip van ondermeer de kosten van opvordering, die van taxatie en verkoop alsmede – na ingebrekestelling – de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het nog verschuldigde.

Artikel 7: Recht op terugvordering indien gehele bedrag in zijn geheel en direct  opeisbaar is geworden.

• Renteloos kopengever heeft bij gehele en directe opeisbaarheid het recht het Product(en) terug te vorderen. Indien na terugvordering het Product(en) onderhands wordt verkocht,

zal de waarde daarvan voor partijen bindend worden vastgesteld door een door Renteloos kopengever daartoe aan te wijzen, te goeder naam en faam bekend staande deskundige.

.De vastgestelde waarde zal Renteloos kopennemer worden medegedeeld. Deze waarde – of eventuele hogere opbrengst – zal in mindering worden gebracht op het totale door Renteloos kopennemer aan Renteloos kopengever verschuldigde bedrag.

• Renteloos kopengever is niet gehouden aan Renteloos kopennemer of aan enige andere belanghebbende mededeling te doen van de wijze waarop, de plaats waar en de termijn waar binnen de verkoop zal plaatsvinden, evenmin is Renteloos kopengever gehouden mededeling te doen van de verkoop zelf.

Artikel 8: Verplichtingen ten aanzien van het Product. Gedurende de periode dat Renteloos kopengever rechten op het Product(en) kan doen gelden:

• Is het Renteloos kopennemer verboden het Product(en) te verkopen, te verruilen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

• Is Renteloos kopennemer verplicht het Product(en) zorgvuldig te bewaren, te gebruiken en te onderhouden

• Is het Renteloos kopennemer niet toegestaan het Product(en) voor een ander doel te gebruiken of te laten gebruiken dan waarvoor het is bestemd dan wel te gebruiken of behandelen in strijd met enig wettelijk voorschrift;

• Vrijwaart Renteloos kopennemer Renteloos kopengever tegen alle aanspraken op grond van overtredingen van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbende op de staat en het gebruik van het Product(en).

• Indien Renteloos kopengever toch voor deze overtredingen wordt aangesproken, zal Renteloos kopengever de kosten daarvan aan Renteloos kopennemer in rekening brengen.

• Is Renteloos kopennemer verplicht ten allen tijde aan Renteloos kopengever of aan een of meer door deze aan te wijzen experts gelegenheid verschaffen het Product(en) te onderzoeken.

 

Artikel 9: Garantie / Verzekering.

• Renteloos kopengever is tegenover de Renteloos kopennemer of derden tot generlei garantie of vrijwaring gehouden en is niet aansprakelijk voor schade, die bij of door de levering of bij het gebruik alsmede door het geheel of gedeeltelijk teloor gaan van het Product(en) ontstaan, alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van Renteloos kopennemer, die Renteloos kopengever hiertegen vrijwaart.

• Renteloos kopennemer kan zich tegenover Renteloos kopengever niet op dwaling beroepen ten aanzien van aard, mogelijkheden, wijze van het gebruik en onderhoud van het Product(en).

Artikel 10: Schade / Verzekering.

• Renteloos kopennemer is verplicht diefstal, geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van het Product(en) aan Renteloos kopengever te melden.

• Buiten hetgeen in de overeenkomst omtrent verzekering is gesteld, kan Renteloos kopengever ten aanzien van deze verzekering nadere voorwaarden stellen alsmede bepalen, dat deze op haar naam wordt gesteld, indien Renteloos kopengever dit wenst, blijft de polis bij haar zolang Renteloos kopengever enig belang bij het Product(en) heeft.

• Al hetgeen Renteloos kopengever uit hoofde van de verzekering ontvangt komt in mindering van het door Renteloos kopennemer verschuldigde.

• Ingeval van schade, diefstal, geheel of gedeeltelijke teloor gaan van het Product(en), verplicht Renteloos kopennemer zich hetzij het Product(en) te herstellen of te doen herstellen, hetzij na overleg met Renteloos kopengever te vervangen door een gelijkwaardig Product(en), waarbij de eventueel door Renteloos kopengever ontvangen schadepenningen voor herstel c.q. vervanging worden aangewend.

• Renteloos kopennemer zal geen recht hebben op vermindering of kwijtschelding van de verschuldigde termijnbedragen gedurende enige periode dat het Product(en) niet of niet behoorlijk kan functioneren.

• Ook zal Renteloos kopennemer Renteloos kostengever nimmer kunnen verplichten gedurende een in het vorige lid bedoelde periode het Product(en) door een ander geheel of gedeeltelijk te laten vervangen.

Artikel 11: Onderverhuur, onderhoud en verzekering.• Het is Renteloos kopennemer verboden het Product(en) te gebruiken voor wederverhuur.• Renteloos kopennemer staat er voor in dat met betrekking tot het Product(en) door hem een verzekering als door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.) c.q. Inboedelverzekering vereist en afgesloten is en dat deze verzekering(en) van kracht zal blijven zolang Renteloos kopengever en/of haar rechtverkrijgende rechten op het Product(en) kunnen doen gelden.

.Renteloos kopennemer verplicht zich Renteloos kopengever en /of haar eventuele rechtverkrijgende op eerste aanmaning schadeloos te stellen voor de nadelige gevolgen, welke uit veronachtzaming van deze garantie voor Renteloos kopengever en/of haar eventuele rechtverkrijgende mochten voortvloeien.

De kosten van eventuele taxatie en het indien mogelijk tenietdoen van ontstane schades of mankementen ontstaan tijdens de Renteloze kopenperiode, zijn voor rekening van Renteloos kopennemer.

  

Artikel 12: Algehele vervroegde aflossing. 

Vervroegde algehele aflossing is ten allen tijde mogelijk. In geval van algehele vervroegde aflossing is Renteloos kopennemer verschuldigd de restantschuld.

Artikel 13: Geschillen. Op onderhavige overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Met in acht name van de wettelijke regels inzake de bevoegdheid van de Rechtbank, zullen alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de (voorzieningen) Rechter te Zwolle.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


In deze categorie zijn op dit moment geen artikelen beschikbaar.
Copyright © 2018 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart