19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Algemene (leverings)voorwaarden


1) Werkingssfeer

a) Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en werkzaamheden van Kunstverzameling Henk van der Kamp


2)
 Werkzaamheden   

       a)
   H
et eventueel leveren van diensten, zijnde: taxaties.


3)
 Informatie betreffende getoonde werken

a) Kunstverzameling Henk van der Kamp zal naar redelijke normen en zover mogelijk, relevante informatie geven over het geen zij tentoonstellen op de website, dit alles gedaan naar beste eer en geweten.

     

b) Desgevraagd wordt het hierboven onder sub a. bedoelde, neergelegd in een rapport.


4)
 Betaling

a) Tenzij schriftelijk anders is overééngekomen geschieden alle leveringen à contant bij aflevering.

 

5) Reclames

a) Onder reclames wordt hier verstaan alle mogelijke grieven van de koper/opdrachtgever inzake de door Kunstverzameling Henk van der Kamp geleverde diensten en goederen.

    

 b) Reclames dienen binnen de genoemde termijnen in het bezit van Kunstverzameling Henk van der Kamp te zijn.

     

  c) Reclames kunnen slechts schriftelijk worden gedaan aan het adres van Kunstverzameling Henk van der Kamp.

     

  d) Reclames dienen een gemotiveerde be /omschrijving van de grieven in te houden en te zijn voorzien van officiële documenten.

     

 e) Reclames inzake garanties van een bij Kunstverzameling Henk van der Kamp gekocht(e) kunstwerk(en) van haar website/kunstverzameling welke aantoonbaar niet voldoet aan de door ons vermelde opgave(n), wordt bij reclame binnen 8 dagen na aankoopdatum de aankoopprijs vergoed. Buiten deze termijn van 8 dagen maar binnen een termijn van 21 dagen na aankoopdatum kan alleen geruild worden, dit slechts na overleg tegen een ander kunstwerk uit onze kunstverzameling van een zelfde aankoopprijs of dat van een meerprijs (met bijbetaling). Reclames inzake de genoemde voorwaarden maar buiten de aangegeven termijnen in gediend, vervallen. 


6) Computers

a) Ook in computerbestanden van Kunstverzameling Henk van der Kamp kunnen zich gegevens bevinden omtrent (zaken van) kopers en opdrachtgevers.

      

 b) Kunstverzameling Henk van der Kamp staat niet in voor de gevolgen van inbraak (hacking), storingen, gevolgen van uitwissen van bestanden, ongeautoriseerde handelingen van derden, etc.


 7)  Slotbepalingen

a) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

     

b) Het uit coulance of anderszins niet (geheel) handhaven van enige bepaling(en) van deze of nader overeengekomen voorwaarden, betekent niet, dat de werking van het resterende ook wordt prijsgegeven c.q. dat aldus wordt ingestemd met het ontstaan van een gewoonte.

     

c) Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en nader overééngekomen bijzondere, prevaleren de bijzondere.

 

 8)  Domicilie

a) Als domicilie geldt het voor Kunstverzameling Henk van der Kamp laatst bekend zijnde adres, zie hiervoor onder contactgegevens op de website.

         

           

 9) Toepasselijk recht/bevoegde rechter

    

a) Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kunstverzameling Henk van der Kamp en de tegenpartij is Nederlands recht van toepassing.

   

b) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overéénkomst dan wel van nadere overéénkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van Kunstverzameling Henk van der Kamp of de tegenpartij.

        

10)  Nederlandse tekst prevaleert.

      De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan, dit alles gedaan naar beste eer en geweten. Een exemplaar van  deze algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Kunstverzameling Henk van der Kamp.

Terug
Copyright © 2024 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart