19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Vunderink, Ido Vunderink
[2006395]

€1.150,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

IDO VUNDERINK
1935-2021

Ido Vunderink, geboren op 9 mei 1935 te Amstelveen, kreeg zijn opleiding aan de Rietveld-Academie te Amsterdam. Na de academie strartte hij met dessin-ontwerpen waarmee hij tweemaal de eerste prijs won voor industriele vormgeving. Zijn dessin-ontwerpen werden veelal toegepast voor scheepsinrichtingen en in theaters. Hij ontwierp voor het Londense Liberty en verschillende bekende Italiaanse en Nederlandse bedrijven.

Daarnaast kreeg Ido opdrachten voor het ontwerpen en zelf uitvoeren van glasapplicaties. Het sporttotogebouw in Den Haag, het rheumacentrum in Bussum en een tiental kerken o.a. in Amstelveen, Spakenburg, Amersfoort en Breda werden door hem van deze appliqueramen voorzien. Ook in combinatie met wandmozaiek-opdrachten werden in schoolgebouwen deze ramen aangebracht.

Tevens werden door hem meer dan 50 monumentale stofapplicaties ontworpen en uitgevoerd. In Dwingelo en bij galerie IN-ART te Amsterdam hield hij tentoonstellingen van staalapplicaties, die veelal een plaats kregen in rijks- en gemeentegebouwe en bij particulieren.

Vanaf 1980 ontwikkelde zich een nieuwe periode. Zij grote interesse in mensen en in de natuur is duidelijk te zien in zijn werken in olieverf en gemengde technieken.

Meningen van meerdere kunstcriticie: De schilderijen van Ido Vundrink kenmerken zich door het hardnekkige zoeken naar de essenties van zijn onderwerpen. Meestal zijn dat landschappen of portretten. Recentelijk maakte Vunderink een reis door het ruige, veelal nog ongerepte Ierland, waar hij de inspiratie opdeed voor grote, dynamische composities. Landschappen waarboven de expressieve wolkenluchten dominant op ons afstevenen.De elementen land, lucht en water worden verzelfstandigd tot expressieve beeldelementen vol kleur en lading en dit alles wordt neergezet met een bewonderingswaardig breed gebaar. Ook het Hollandse landschap, vooral dat van de wijde en weidse polders en plassen is een steeds terugkerend motief, waarop de schilder virtuoos varieert. Diepe groenen en heldere blauwen vormen de basis, maar ook de tere schakeringen van de wolkenluchten bij zonsondergang geven accenten aan deze schilderijen die ze, mede door de sterke schriftuur en de krachtige compositie, uniek maken.

In de portretten ontpopt de schilder zich als een groot psycholoog, die van elk personage de meest karakteristieke elementen naar voren weet te halen, en dan door zijn gewldige kleurgevoel en vormbesef een heel eigen her-schepping van zijn model weet te realiseren.

Vunderink durft kleurcombinaties te gebruiken die bij menige minder begenadigde schilder tot kitsch-achtige of storende elementen zouden leiden. De confrontatie van krachtige primaire kleuren en sensuele, subtiele pasteltinten leidt in zijn werk tot een dynamische wisselwerking. Het meest opmerkelijke in dit oevre is echter het onverwisselbare ervan, het met niets vergelijkbare. Vunderink past niet in een stroming; hij is een man van de allerindividueelste expressie. veel van zijn schilderijen dragen een welhaast dramatische energie in zich, die de weerslag is van zijn hoogst opmerkelijke persoonlijkheid.

Kenmerkend voor Vunderink is zijn wijze van schilderen: pasteus, met het paletmes. Daarmee geeft hij ruimtelijk geordende, dynamisch opeengestapelde vormen weer, die toch een strak ritme vertonen. Hij heeft een geheel eigen, soms zinnelijke kleurenpalet en het licht in zijn schilderijen is helder vloeiend.

Ido Vunderink balanceert in zijn voorstellingen op de grens van figuratief en non-figuratief. Het uitgangspunt blijft echter altijd een herkenbaar motief: een landschap, stilleven of persoon. In de eerste plaats is Vunderink schilder van het landschap. Meestal is dat het weidse Hollandse landschap langs de Meije, de rivier waar Vunderink op uitziet vanuit zijn huis. De schilder observeert veelvuldig het landschap van deze omgeving in zijn vele verschijningsvormen, met een bepaald licht op een bepaald moment van de dag. Hij weet er steeds verrassend nieuwe interpretaties van te geven. Hij kan zijn inspiratie echter even zo goed vinden in de duinen, in Ierland of de Ardennen. Zon en maan spelen afwisselend een rol in het landschap, zoals ook blijkt uit titels als Zon achter wilgen, Strooiend avondlicht of Maanlicht in sloot. Behalve landschappen schildert Vunderink bloemstillevens van bijvoorbeeld rozen, irissen, hortensia’s en zonnebloemen. Deze stillevens zijn geraffineerde, evenwichtige composities, veelal met opvallend heldere, feestelijke en frisse kleuren. Tenslotte maakt Vunderink portretten. De ene maal doet hij dat in een vingertekening, met aquarelverf, de andere maal in olieverf op doek. In opdracht gemaakt is het portret vaak niet Vunderinks meest favoriete genre. Maar als een door hemzelf gekozen man of vrouw die hij voor zich heeft, hem boeit, dan ontstaat een zeer welsprekend en schitterend portret.

Biography Ido Vunderink:

Ido Vunderink, born on 9 May 1935 at Amstelveen, got its training to the cane-plantation academy in Amsterdam. After the academy strartte he with dessin-ontwerpen with which he twice the first won price for industriele design. To be dessin-ontwerpen were mostly applied for scheepsinrichtingen and in theatres. He devised for the London Liberty and several well-known Italian and Dutch companies. Moreover Ido got tasks for devising and himself carry out of glass applications. The sporttotogebouw in The Hague, the rheumacentrum in Bussum and ten churches among other things in Amstelveen, Spakenburg, Amersfoort and Breda became by him of these appliqueramen foresee. Also in combination with wandmozaiek tasks in school bldg. these windows were introduced. Also were devised by him more than 50 monumental substance applications and were carried out. In Dwingelo and at art gallery IN-ART in Amsterdam he loved exhibitions steel applications, which mostly got a place in realms and gemeentegebouwe and at individuals. As from 1980 developed itself a new period. She is large see interest in people and in nature clear in its work in oil painting and mixed techniques. Opinions of several kunstcriticie: The paintings of Ido Vundrink characterise themselves by tough zoeken to the natures of its subjects. Generally is that landscapes or portraits. Recently Vunderink proved a travel by the rough, mostly still untouched Ireland, he the inspiration gained for large, dynamic compositions. Landscapes above which the expressive wolkenluchten make for dominantly on our. The elements, ventilate country and water is privatised to expressive plastic elements full colour and cargo and all this are put down with bewonderingswaardig a broad gesture. Also the Dutch landscape, especially that of the full and grand polders and go to the bathroom an always returning aim, on which the painter varies virtuoos, is. Deep greenness and clear blauwen form the basis, but also the delicate shades of the wolkenluchten at sun perdition give priorities to these paintings which they make, by the strong book hour and the powerful compositie, unique. Turned out to be in the portraits the painter itself as large a psychologist, who of each character the most characteristic elements forward weet to obtain, and then by its gewldige colour feeling and notion very own her-schepping of its model weet to realise. Vunderink dare use colour combinations which would lead at many less blessed painters to kitsch or disturbing elements. The confrontation of leads powerful primary colours and sensual, subtle pastel dyes in its work to a dynamic interaction. Most remarkable in this oevre however it onverwisselbare of it, it are with nothing similar. Vunderink are not appropriate in a trend; he is a man of the allerindividueelste expressie. much of its paintings carry a welhaast dramatic energy in itself, which is the by-effect of its highest remarkable individuality.
Datum toegevoegd: 27/09/2007 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2023 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart